Algemene voorwaarden

Kim de Groot Fotografie
www.kimdegrootfotografie.nl
info@kimdegrootfotografie.nl

1.0 Algemeen
1.1​ Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle foto’s van en alle opdrachten uitgevoerd door Kim de Groot Fotografie. Bij het boeken van een fotoshoot gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden.
1.2​ Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf,
voor het definitief bespreken van de betreffende fotoshoot of nabestelling. Wanneer de fotograaf
uw bezwaar gegrond acht, kan ervoor gekozen worden een aangepaste overeenkomst te sluiten.

2.0 Boekingen
2.1​ Bij sommige weersomstandigheden kan een fotoreportage helaas niet buiten plaatsvinden, om de kwaliteit van
de fotografie te garanderen en de fotografie apparatuur te beschermen. Mocht er sprake zijn van regen, hagel,
sneeuw, onweer of storm, kan de fotoshoot mogelijk geen doorgang vinden buiten. De fotoshoot kan in overleg verplaatst worden naar een andere datum. De beslissing van de fotograaf is hierin doorslaggevend.
2.2​ Het succes van een fotoreportage hangt af van vele omstandigheden, waaronder (maar niet uitsluitend) de
getroffen voorbereidingen, de weersomstandigheden, de locatie, de hulp tijdens de reportage zelf, en in het geval
van dieren de werkwilligheid van het betreffende dier.
2.3 Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de resultaten van een fotoreportage, dan wordt er met de
fotograaf samen naar een oplossing gekeken. U dient binnen 10 werkdagen na ontvangst van het resultaat uw
klachten schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf. Wanneer de fotograaf uw klachten gegrond acht, kan zij
ervoor kiezen binnen redelijke termijn het afgekeurde werk opnieuw te leveren of te herstellen.

3.0 Betaling
3.1​ De betalingstermijn is 7 dagen, tenzij anders overeengekomen.
3.2​ Zolang een opdracht nog niet betaald is behoudt de fotograaf zich het recht de resultaten van de betreffende
opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling is
ontvangen door de fotograaf, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze
dan ook.

4.0 Aansprakelijkheid
4.1​ U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade
aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen
op de fotograaf.
4.2​ Het is in geen geval mogelijk om de fotograaf (schade)claims op te leggen.
4.3 ​Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.

5.0 Auteursrecht & Publicatie
5.1 ​Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van
alle reportages blijven altijd in het bezit van Kim de Groot Fotografie. Op alle door Kim de Groot Fotografie gemaakte foto’s en geschreven teksten rust auteursrecht.
5.2​ Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Kim de Groot Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw
eigen gebruik en niet voor publicatie. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd
voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.
5.3​ Afdrukken en digitale bestanden die worden gekocht zijn alleen bedoeld voor eigen privégebruik, tenzij vooraf
schriftelijk anders is overeengekomen met de fotograaf. Bij boeking van een fotoshoot is het toegestaan uw digitale foto’s in webformaat (800×533 pixels of kleiner, tenzij specifiek anders
overeengekomen) te plaatsen op uw persoonlijke social media profielen of forums, onder voorwaarde van
naamsvermelding.
5.4​ Elk ander gebruik dan op persoonlijke social media profielen of forums is enkel toegestaan na voorafgaande
schriftelijke toestemming van de fotograaf. Voor commercieel, redactioneel of promotioneel gebruik rekent de
fotograaf andere tarieven dan voor persoonlijk gebruik.
5.5​ Bij uw boeking koopt u niet het auteursrecht van de fotograaf af, tenzij specifiek vooraf schriftelijk
overeengekomen en met passende vergoeding. U koopt uw afdrukken en/of digitale bestanden, maar niet het
auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop van de foto’s niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren
dan zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen.
5.6​ Het is wettelijk gezien niet toegestaan de foto’s te publiceren, aan te passen, verveelvoudigen, kopiëren of te
gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven in de algemene voorwaarden, tenzij vooraf anders
overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het (laten) nabewerken,
schilderen of aanpassen van de foto op enige wijze.
5.7 ​Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard
verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen vanzelfsprekend recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook
moeten betalen voor digitale bestanden en publicaties. Het afstaan van foto’s aan derden of andere partijen op
welke wijze dan ook, is dan ook niet toegestaan.
5.8​ Als houder van het auteursrecht heeft Kim de Groot Fotografie het recht de foto’s genomen tijdens een fotoshoot naar eigen inzicht te gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel
non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden maar zal in dit geval
altijd haar best doen u per e-mail op de hoogte te stellen van publicatie.
5.9​ Ieder gebruik van de door de fotograaf gemaakte beelden anders dan beschreven in de algemene voorwaarden
of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het
auteursrecht komt de fotograaf een vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke vergoeding voor de
betreffende vorm van gebruik of publicatie, met een minimum van €100.
5.10​ Bij elke vorm van publicatie dient het duidelijk te zijn dat Kim de Groot maker van het beeld is. Het zij door
middel van het goed leesbare watermerk in de foto, het zij door de vermelding: ‘Foto: www.kimdegrootfotografie.nl’ of ‘Foto: Kim de Groot’

6.0 Digitale bestanden
6.1 ​Het zonder toestemming gebruiken van de digitale bestanden op enig andere wijze dan beschreven in de
voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Voor enige
ander gebruik van de beelden dan beschreven in de algemene voorwaarden gelden aangepaste tarieven en
afspraken.
6.2​ Digitale bestanden in zogenoemd ‘webformaat’, doorgaans geleverd op 800×533 pixels, zijn uitsluitend
bedoeld voor privégebruik tenzij schriftelijk anders overeengekomen. U heeft wel, tenzij anders overeengekomen,
toestemming deze beelden te gebruiken op persoonlijke social media profielen of forums online, onder
voorwaarde van naamsvermelding. De resolutie van deze bestanden is niet geschikt voor het (laten) afdrukken
en/of uitvergroten van deze beelden. Deze bestanden zijn in het beeld voorzien van de ‘digitale handtekening’ of
het logo van de fotograaf. Onder geen voorwaarden mag dit watermerk verwijderd worden, mag de foto
bijgesneden of bewerkt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Bij publicatie
dient de naam of website op het watermerk altijd goed leesbaar te zijn. Enig ander gebruik dan bovenstaand
beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
6.3​ Digitale bestanden op zogenoemd ‘origineel formaat’ zijn geschikt om af te (laten) drukken enkel en alleen bedoeld voor privégebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met de fotograaf. Onder privégebruik wordt verstaan het zelf (laten) afdrukken van de foto voor eigen gebruik binnenshuis. Deze foto’s mogen onder geen omstandigheden en op geen manier gepubliceerd, op internet of waar dan ook, of verveelvoudigd worden. Enig ander gebruik dan bovenstaand beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
6.4​ Indien u beeldmateriaal van Kim de Groot Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook,
neem dan vooraf contact op met Kim de Groot Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

Hit enter to search or ESC to close