fbpx

Privacybeleid

Privacybeleid Kim de Groot Fotografie

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Kim de Groot Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Kim de Groot Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Kim de Groot Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Kim de Groot Fotografie
www.kimdegrootfotografie.nl
info@kimdegrootfotografie.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kim de Groot Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:
– Naam
– E-mailadres

Verwerkingsgrond

Kim de Groot Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Kim de Groot Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
  3. Kim de Groot Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen;
  4. een gerechtvaardigd belang van Kim de Groot Fotografie waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Kim de Groot Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
– Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene
– E-mailcontact
– Afleveren producten (foto’s)
– Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

Delen van persoonsgegevens met derden

Kim de Groot Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens

KMF zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

  • Wettelijkegrondslag: Kim de Groot Fotografie houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
  • Marketingdoeleinden: bewaartermijn 5 jaar

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Kim de Groot Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Kim de Groot Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

 

Beveiliging van de door KMF vastgelegde persoonsgegevens

KMF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kim de Groot Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Kim de Groot Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Kim de Groot Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Kim de Groot Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Kim de Groot Fotografie via info@kimdegrootfotografie.nl

Hit enter to search or ESC to close